E-mail
Wachtwoord
Submit this form
 

CliënttevredenheidZowel voor (potentiële) cliënten als voor Nehemia Zorg zelf is het belangrijk om te weten wat de cliënten van de geboden zorg vinden. Nehemia kan deze informatie gebruiken voor het verbeteren van het hulpaanbod en de uitvoering van de behandeling en begeleiding.
In 2013 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de waardering van de cliënten voor de Kortdurende Ambulante Zorg, het Beschermd Wonen en het Begeleid Zelfstandig Wonen. Hierbij is gebruik gemaakt van de CQ-index voor de GGZ. De "Consumer Quality Index" is een gestandaardiseerde methode om cliëntervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Dit wordt gedaan door middel van vragenlijsten of door een interview. Het doel van de CQ-index is tweeledig: het biedt Nehemia de mogelijkheid om gericht haar kwaliteit te verbeteren en het is een instrument om extern verantwoording af te leggen over de kwaliteit van de zorg.

Waardering Kortdurende Ambulante Zorg
35,5% van de thuiswonende cliënten vulde de vragenlijst in.
Het rapportcijfer wat zij gemiddeld gaven voor de behandeling is 7,6. (ter vergelijking de landelijke spiegelgroep scoort gemiddeld 7,8).
Onderwerpen die hoog scoren zijn: "Informed Consent" - cliënt is op de hoogte van behandelplan en heeft ermee ingestemd (97% positief) en "Bejegening door de behandelaars" (94% positief). De laagst scorende thema's zijn: "Keuzevrijheid" (54% negatief) en "Informatie over bijwerkingen" (39% negatief).

Waardering Beschermd Wonen
91% van de cliënten vulde de vragenlijst is (10 van de 11 cliënten).
Het rapportcijfer wat zij gemiddeld gaven voor de begeleiding is 7,3.
Alle geraadpleegde cliënten hebben een begeleidingsplan en zij geven ook allen aan hiermee te hebben ingestemd. Vergeleken met 12 maanden geleden, vindt 90% van de cliënten dat ze beter functioneren. De laagste score doet zich voor rond de veiligheid in de groep. 60% voelt zich weleens onveilig in de groep.

Waardering Begeleid Zelfstandig Wonen
100% van de cliënten heeft deelgenomen aan het onderzoek (8 cliënten).
Het rapportcijfer wat zij gemiddeld geven voor de behandeling is 7,8.
88% van de cliënten ervaart dat ze beter functioneren vergeleken met 12 maanden geleden. Alle geraadpleegde cliënten hebben ingestemd met het begeleidingsplan. De laagste scores doen zich voor bij de informatievoorziening, bijvoorbeeld over de klachtenprocedure.

In overleg met de cliëntenraad zijn verbeteracties opgesteld, onder meer over de informatievoorziening.